Husregler

Tub1.

Husregler


Herlev Boligselskab

3911-0 Tubberupvænge I

Revideret og vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde den 31. maj 2012

Administration:

KAB


Generelt

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at opstille visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen.

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest muligt.

Husk at I selv, gennem huslejen, skal betale istandsættelsen, også af det som ødelægges.

Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomsfunktionæren/inspektøren eller til afdelingsbestyrelsen.


Affald

Alt affald sorteres i affaldsrummet ved postkasserne. Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, i affaldspose. Poserne skal være lukkede, inden de smides i affaldscontainer.

Køkkenaffald anbringes i den store grønne container. Sørg for at dit affald fylder så lidt som muligt. Tryk mælkekartoner o.l. sammen. Pres luften ud af posen før du lukker den.

Aviser, ugeblade og reklamer lægges i papircontaineren.

Vinflasker, skyllede syltetøjsglas m.v. lægges i glascontaineren.

I plastikspanden kan der lægges porcelæn, el-pære, spejle eller andet ukurant glas.

Metalaffald lægges i den ophængte plastikkurv. Her kan lægges alt fra kapsler til stegepander.

Storskrald skal fordeles i containerne ved solfanger anlægget ved Tubberupvænge II. Containerne må ikke anvendes til køkkenaffald.


Aktivitetsrum/ejendomskontoret

Aktivitetsrummet/ejendomskontoret kan benyttes af alle beboere i Tubberupvænge I. Børn under 8 år må dog ikke opholde sig der, uden en voksen ledsager.

Hvis en beboer ønsker at benytte rummet i privat øjemed, skal man reservere rummet ved at sætte en seddel op på opslagstavlen i rummet senest en uge før.

Rummet samt toilettet skal du selvfølgelig gøre rent efter brug, og du skal sikre dig, at begge døre er aflåste.

Du skal rette henvendelse til bestyrelsen, hvis der er klager, ideer til nyanskaffelser, ideer til aktiviteter m.m.

Lån af effekter skal tilbageleveres samme dag i samme stand som de fandtes i. Eventuelle skader skal anmeldes til formanden hurtigst muligt.


Antenner

Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med originalkabler og originale stik.


Bad og toilet

For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir, hygiejnebind og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.


Barnevogne, cykler m.m.

For at sikre den fri passage må barnevogne, cykler og børnelegetøj ikke henstilles, så det kan være til gene for andre. Det må ikke stå på de flisebelagte områder, da det derved hindrer affalds- afhentning. Det påhviler børneforældre at fjerne legetøjet om aftenen.

Barnevogne, cykler og børnelegetøj skal i stedet henstilles på de pladser eller i de rum, der er indrettet til det.

Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. Børn under 6 år må dog gerne bruge børnecykler.


Bilvask

Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand.


Flagning

Flaget kan hejses, når der er fødselsdag eller andre særlige anledninger. Glashuset, som huser den, der skal flages for, står for nedtagning af flaget ved solnedgang eller senest kl. 20.00 i sommerhalvåret.


Forsikring

Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af rør- eller radiatorsprængninger. Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring.


Forurening

Forurening af inden- og udendørs fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til om- gående at rydde op efter sig.

Der må hverken i lejlighed, glashuse eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere.

Fravær i længere tid

Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette naboen om det. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn som en fyldt postkasse, der kan friste eventuelle indbrudstyve.


Fremleje

Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra Herlev Boligselskab. Sker dette, vil det blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt.

Som en konsekvens af vores særlige udlejningsregler skal glashuset godkende beboeren.


Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne. Ulovligt (knald) fyrværkeri må ikke afbrændes på afdelingens område. Da vores nærmeste nabo er et stråtækt hus, bør man notere sig, at det ifølge brandvedtægterne er forbudt at afbrænde fyrværkeri inden for en radius af 200 meter til dette.


Glashusene

Glashusene er fælles bolig og opholdsrum og bør derfor betragtes som et fælles ansvar.

Det påhviler de enkelte glashuse at udarbejde et glashusreglement.

Dette reglement skal indeholde regler for vedligeholdelse, rengøring, brugen af glashuset samt hvad det enkelte glashus derudover ønsker af regler.

Når der flytter nye beboere ind i et glashus, skal alle glashusets beboere senest 8 uger efter ind- flytning udarbejde et reglement, som vedtages ved med et simpelt flertal.


Et glashusreglement skal altid afleveres til afdelingsbestyrelsen, og skal være underskrevet af alle glashusets beboere.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem beboerne, bør glashuset rette henvendelse til afdelings-bestyrelsen.

Den enkelte beboer er forpligtiget til at overholde glashusreglement, idet de til enhver tid gældende glashusreglement er en del af denne husorden.

Hver beboer er forpligtiget til at deltage på lige fod med andre i glashusets bevarelse af ro og orden/renholdelse m.v.

I beboermappens kapitel 8, side 1. og 2. findes en nærmere beskrivelse af, hvad glashusets beboere er forpligtiget til at holde øje med, i forbindelse med vedligeholdelse.

Det påhviler de enkelte glashuse at sørge for, at dørene er aflåste i nattetimerne og om dagen, hvis ingen er hjemme.


Gæsteværelse

Afdelingen har et gæsteværelse, som beboerne kan låne til overnattende gæster i en kortere periode. Desuden kan beboerne reservere værelset som arbejdsværelse, ligeledes i en kortere periode. Ønsker man at benytte gæsteværelset, henvender man sig til den person der bestyrer gæsteværelset. Reservationen bør foretages i god tid, da værelset ofte benyttes.

Rummet afleveres rengjort i henhold til opslaget på døren. Nøglen kan du få udleveret af “bestyreren”. Er vedkommende ikke til stede, kan du henvende dig hos formanden. Nøglen skal afleveres straks efter brug.


Haven

Haven skal holdes i pæn og ordentlig stand.

Inden for hegnene bestemmer man selv jvf. vedligeholdelsesreglementet, hvordan haven ind- rettes. Der må ikke disponeres til gene for naboerne.

Skønner afdelingen, at du misrøgter din have, vil du modtage en påmindelse om inden for en rimelig frist at bringe tingene i orden. Fører dette ikke til det ønskede resultat, vil vedligeholdelsen blive gennemført for din regning.


Værkstedet

Afdelingen råder over et værksted, som er indrettet til blandt andet reparation af cykler.

Dette værksted er primært ejendomsmesterens arbejdsplads.

Da værkstedet indeholder både maskiner, der er farlige for børn, og afdelingens elinstallationer, skal rummet altid være aflåst.

Nøglen kan du få udleveret af “bestyrerne”. Er disse ikke til stede, kan du henvende dig hos formanden. Nøglen skal afleveres straks efter brug. På alle hverdage skal værktøjet forefindes i værkstedet.

Værkstedet og værktøjet skal afleveres i pæn stand.

Hvis noget af værktøjet går i stykker, skal der omgående give besked til “bestyrerne”, eller formanden, som så vil sørge for, at der bliver bestilt noget nyt.

Værkstedet indeholder blandt andet:

- Diverse specialværktøj til adskillelse af krank, tandhjul m.m.

- Kompresser med forskelligt tilbehør. Eksempelvis luftpistol, malersprøjte, dæktrykmåler m.m.

- Græstrimmer

- Skruestik, elektrisk slibesten, topnøglesæt samt diverse andet håndværktøj

Haveredskaber

Afdelingen råder over et skur, hvortil alle beboere har adgang med egen hoveddørsnøgle. Skuret indeholder alle de haveredskaber, der er nødvendige til vedligeholdelse af haven. Alle lånte redskaber skal stilles rengjort tilbage straks efter brug. Hvis noget går i stykker skal det straks meddeles til formanden.


Husdyr

Der må ikke holdes husdyr uden boligselskabets tilladelse. Ansøgningsskema kan fås hos ejendomskontoret. Der må holdet et husdyr pr. husstand.

Følgende regler skal overholdes:

1. Hunde skal føres i snor på afdelingens område,

2. Hunde må ikke besørge på afdelingens område. Er uheldet ude, er hundeejeren forpligtet til omgående at gøre rent efter hunden,

3. Hunde må ikke gøre sig bemærket ved unødig støj,

4. Husdyr må ikke opholde sig i glashuset, med mindre alle beboere i det aktuelle glashus er indforstået med dette,

5. Hvis du som katteejer ønsker, at din kat kan løbe løs i afdelingen, skal du indgå i/danne et fælles kattelaug for alle afdelingens katteejere.

Kattelauget skal overholde følgende regler:

- Kattelauget er forpligtiget til at rive begge sandkasser og fjerne katteekskrementer,

- Lauget skal udarbejde en turnusordning for rivningen, der skal ske én gang ugentlig,

- Turnusordningen skal nedskrives og afleveres til afdelingsbestyrelsen, som vil sørge for, at den bliver offentliggjort,

- Hvis rivningen ikke overholdes af den enkelte katteejer, kan husdyrtilladelsen blive inddraget,

- Hvis du er katteejer, skal du aflevere et vellignende billede af din kat/katte til ejendomskontoret, der har et ”kat-alog” over alle afdelingens katte, hvis en identifikation skulle blive nødvendig

De nærmere regler om husdyrhold er specificeret i vores “Ansøgningsblanket om husdyrhold”.


Hærværk

Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.

Indeklima

Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store mængder fugtig luft.

Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der ikke benyttes.

Anbring ikke større skabe helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.


Indkøbsvogne

Må ikke bringes hjem og henstilles på afdelingens område.


Køleskabe, komfurer og lignende

For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomsfunktionæren eller nabo, hvis du er i tvivl.

Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen.

Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomskontoret. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for.


Leg og boldspil

Børns leg må være hensigtsmæssig, Der skal vises hensyn til gårdanlæg og beplantning.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk eller på anden måde beskadige ejendommen eller dens haveanlæg. Eventuelle beskadigelser skal straks meddeles til ejendomskontoret.

Leg med bue og pil, luftbøsser, salonrifler, splatterpistoler eller lignende er meget farligt, og må derfor ikke finde sted på afdelingens område.


Maskiner

El-boremaskiner, græsslåmaskine og lignende støjende værktøj må kun benyttes i tidsrummet:

mandag – fredag fra kl. 09.00 - 19.00

lørdag fra kl. 10.00 - 18.00

søn- og helligdage fra kl. 10.00 - 18.00


Musik

Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne.

Efter kl. 22.00 skal der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.

I særlige tilfælde bør man sikre sig, at naboerne er indforstået med “støj” efter kl. 24.00, eventuelt i form af en meddelelse i glashuset om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud.


Paraboler

Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens råderetskatalog under afsnittet Installa-tionsretten.


Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser.

Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder.

Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles på afdelingens parkeringsplads.

Af hensyn til sikkerheden anmoder vi beboerne om forsigtig kørsel på parkeringspladsen.

Da vi ønsker, at vore børn skal kunne færdes sikkert i området, er det forbudt at køre ind på området (gården), med mindre det er absolut nødvendigt - af og pålæsning af møbler og lig- nende. Hvis det bliver nødvendigt at køre ind, må hastigheden ikke overstige 10 km/t.


Råderet

Der findes et særligt råderetskatalog for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må lave i og uden for din bolig.


Skadedyr

Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret.


Vandforbrug

Vand er meget dyrt. Kontakt omgående ejendomsmesteren, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane ikke længere lukker tæt, også i glashuset. Vanding med slange er ikke tilladt. Brug vandet i regnvandsbeholderen.


Vask og tørring

Hvert glashus er udstyret med en vaskemaskine og en tørretumbler. Maskinerne må kun bruges af beboere i Tubberupvænge I. Brug maskinerne økonomisk og med omtanke, vi skal selv gennem vores husleje dække el, vand, reparationer og fornyelser af maskinparken, hvilket er bekosteligt. Husk at rense filtrene i tumblerne. Vandet i kondenstørretumblerne skal tømmes efter brug. Vandet er fortrinligt til vanding af blomster.

I tilfælde af at en vaskemaskine i et glashus går i stykke, kan beboerne i dette glashus gå til andre glashuse og få vasket deres tøj. Alle glashuse er forpligtet til at afgive vaskeplads til andre glashuse, hvor maskinen er gået i stykke. Hvis man er nødsaget til at vaske i et andet glashus, skal man overholde pågældende glashus vaskereglement.

For at ikke alle går til det samme glashus, bør følgende procedure overholdes:

Eksempel

Hvis vaskemaskine i glashus 1 går i stykker, skal beboer i,

- Lejlighed nr. 1 gå til glashus 2

- Lejlighed nr. 2 gå til glashus 3

- Lejlighed nr. 3 gå til glashus 4

- Lejlighed nr. 4 gå til glashus 5

- Lejlighed nr. 5 gå til glashus 6


Misligholdelse af husordensreglementet

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger LBK nr. 1392 af 18/12/2000

§ 81. En lejer kan pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren i følgende tilfælde udøver adfærd, som er til gene for ejendommen, udlejer, dennes ansatte, lejere i ejendommen eller andre, der lovligt færdes i ejendommen:

1) Når lejeren udøver eller truer med fysisk vold over for de pågældende personer,

2) Når lejerens adfærd kan være til fare for ejendommen eller de pågældende personer, herunder på grund af anvendelse af våben eller opbevaring af farefremkaldende materialer i det lejede,

3) Når lejerens adfærd medfører gener for de pågældende personer som generel utryghed, forråelse af ejendommens miljø eller sundhedsmæssig risiko,

4) Når lejeren, uden at der er tale om fysisk vold, udøver chikane over for de pågældende personer,

5) Når lejeren udøver uacceptabel støj til væsentlig gene for de pågældende personer i form af uacceptabelt støjende menneskelig adfærd, stærk musikstøj eller stærk maskinstøj,

6) Når lejeren ødelægger ejendommen eller løsøre på ejendommen eller på fællesarealer,

7) Når lejeren vanrøgter det lejede,

8) Når lejerens husdyr er til væsentlig gene for de pågældende personer på grund af støj, lugt, uhumskhed eller fare- eller frygtfremkaldelse,

9) Når lejeren, uden at der er tale om de i nr. 5 nævnte tilfælde, udøver støjende adfærd til gene for de pågældende personer,

10) Når lejerens husdyrhold, uden at der er tale om de i nr. 8 nævnte tilfælde, er til gene for de pågældende personer,

11) Når lejeren i øvrigt udøver adfærd, som er til gene for ejendommen eller de pågældende personer.

Stk. 2. En lejer kan desuden pålægges retsfølger efter § 82, når lejeren holder husdyr i strid med lejeaftale eller husorden, uanset om husdyrholdet er til gene for ejendommen eller de i stk. 1 nævnte personer.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at en lejer kan pålægges retsfølger for tilsidesættelse af god skik og orden efter stk. 1, nr. 3-11, og stk. 2, at tilsidesættelsen sker trods udlejers advarsel.

Stk. 4. Lejeren kan pålægges retsfølger, uanset om den i stk. 1 og 2 beskrevne adfærd udøves af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til det lejede.

§ 82. Har lejeren tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, kan lejeren pålægges en eller flere af følgende retsfølger:

1) Lejemålet kan ophæves, såfremt overtrædelsen er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet,

2) Lejeforholdet kan gøres betinget således, at der, hvis lejeren overtræder nærmere fastsatte betingelser vedrørende adfærd i ejendommen, er grundlag for, at lejemålet kan ophæves efter nr. 1 eller opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15.

3) Lejeren kan pålægges konfrontation med de personer, for hvem lejerens adfærd har været til gene. Konfrontationen skal ske med deltagelse af en i afgørelsen om pålægget udpeget mægler,

4) Lejeren kan meddeles en advarsel om, at fornyet overtrædelse af god skik og orden, jf. § 81, kan føre til mere indgribende retsfølger efter nr. 1-3 eller til, at lejemålet opsiges eller ophæves efter reglerne i kapitel 14 og 15.

Stk. 2. Ophævelse af lejemålet efter stk. 1, nr. 1, kan dog kun pålægges, hvis lejeren har tilsidesat god skik og orden efter § 81, stk. 1, nr. 1- 8 eller 11, jf. § 81, stk. 3. Nævnet kan ikke træffe afgørelse om ophævelse af lejemålet, hvis sagen er indbragt for nævnet af en anden lejer efter § 83, stk. 3.

Stk. 3. Ophævelse af lejemålet efter stk. 1, nr. 1, kan endvidere uanset overtrædelsens karakter anvendes som retsfølge, hvor lejeren inden for 3 år forud for nævnets afgørelse har været pålagt retsfølge efter stk. 1, samt ved overtrædelse af betingelserne i tilfælde, hvor lejeforholdet er gjort betinget.

§ 83. Sag om pålæg af retsfølger efter § 82 indbringes for beboerklagenævnet af udlejeren efter reglerne i kapitel 17, jf. dog stk.3.


§ 90. stk. 1. Udlejeren kan hæve lejeaftalen i følgende tilfælde:

7) Når lejeren har tilsidesat god skik og orden, jf. § 81, stk. 1, nr. 1-8 eller 11, jf. § 81, stk. 3, og forholdet er af en sådan karakter, at lejerens flytning er påkrævet.


Copyright  © All Rights Reserved